Voorwaarden huur van het appartement gelegen aan de
Waalstraat 27
7555 WD Hengelo:


Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Artikel 1: Duur en afloop van de overeenkomst
De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen periode, zonder dat daartoe opzegging is vereist.
Het appartement dient veegschoon te zijn en de vaatwasser uitgepakt.

Artikel 2: Prijs en prijswijziging
a. De prijs wordt overeengekomen op basis van de op dat moment geldende tarieven, welke door de verhuurder zijn vastgesteld.
b. Indien na vaststelling van de overeengekomen prijs, door een lastenverzwaring aan de zijde van de verhuurder, extra kosten ontstaan als gevolg van een wijziging van lasten en/of heffingen, dat direct op het vakantieverblijf of de huurder betrekking hebben, kunnen deze aan de huurder worden doorberekend, ook na de afsluiting van de overeenkomst.

Artikel 3: Betaling
a. De huurder dient de betalingen in euro's te verrichten.
Bij boeking moet 20 % van het huurbedrag worden voldaan, het restant dient twee maanden vůůr aanvang van het verblijf te worden voldaan.
b. Indien de huurder, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning, zijn betalingsverplichting binnen een termijn van twee weken na de schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk nakomt, heeft de verhuurder het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, onverminderd het recht van de verhuurder op volledige betaling van de overeengekomen prijs.
c. Indien de verhuurder op de dag van aankomst niet in het bezit is van het totale verschuldigde bedrag, is hij gerechtigd de huurder de toegang tot het vakantieverblijf te ontzeggen, onverminderd het recht van de verhuurder op volledige betaling van de overeengekomen prijs.
d. De door de verhuurder in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten, na een ingebrekestelling, komen ten laste van de huurder. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, zal na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het nog openstaande bedrag in rekening worden gebracht.

Artikel 4: Annulering
Bij annulering betaalt de huurder een vergoeding aan de verhuurder. Deze bedraagt:
a. Bij annulering meer dan 4 weken vůůr aanvang van het verblijf, blijft 20 % van het huurbedrag verschuldigd.
b. Bij annulering minder dan 4 weken vůůr aanvang van het verblijf is het hele huurbedrag verschuldigd.
c. Bij voortijdig beŽindiging van het verblijf vindt geen restitutie van het huurbedrag plaats.

Artikel 5: Waarborg
U dient de gehuurde ruimte in dezelfde staat achter te laten als waarin U deze heeft aangetroffen. Wij vragen geen waarborgsom maar zullen eventuele gebreken of beschadigingen bij Uw vertrek verrekenen.

Artikel 6: Gebruik door derden
a. Gebruik door derden van het vakantieverblijf is slechts toegestaan, indien de verhuurder daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven.
b. Aan de gegeven toestemming kunnen voorwaarden worden gesteld, welke dan tevoren schriftelijk dienen te zijn vastgelegd.

Artikel 7: Tussentijdse beŽindiging door de verhuurder en ontruiming bij een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad
a. De verhuurder kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen:
a.a. Indien de huurder, medehuurder(en) en/of derde(n) de verplichtingen uit de overeenkomst, de bijbehorende informatie en/of de overheidsvoorschriften, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, niet of niet behoorlijk naleeft of naleven en wel in zodanige mate dat, naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid, van de verhuurder niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet;
a.b. Indien de huurder, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, overlast aan de verhuurder en/of medehuurder(s) bezorgt, of de goede sfeer op, of in de directe omgeving van het vakantieverblijf bederft;
a.c. Indien de huurder, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, door gebruik van het vakantieverblijf in strijd met de bestemming van het verblijf handelt.
b. Indien de verhuurder tussentijdse opzegging en ontruiming wenst, moet hij dit de huurder persoonlijk laten weten.
c. Na opzegging dient de huurder ervoor te zorgen dat het vakantieverblijf is ontruimd en in de staat wordt achtergelaten zoals deze bij aankomst is aangetroffen.
d. De huurder blijft in beginsel gehouden het overeengekomen tarief en bijkomende kosten te betalen.

Artikel 8: Wet- en regelgeving
a. De verhuurder zorgt er te allen tijde voor dat het vakantieverblijf, zowel in- als extern, aan alle milieu- en veiligheidseisen voldoet die van overheidswege aan het vakantieverblijf (kunnen) worden gesteld.
b. De huurder is verplicht alle op het verblijf geldende veiligheidsvoorschriften strikt na te leven. Hij draagt er tevens zorg voor, dat medehuurder(en) en/of derde(n) die hem bezoeken en/of bij hem verblijven de op het verblijf geldende veiligheidsvoorschriften strikt naleven.

Artikel 9: Aansprakelijkheid
a. De verhuurder is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of schade, ontstaan op zijn vakantieverblijf door welke oorzaak of voorval dan ook.
b. De verhuurder is niet aansprakelijk voor gevolgen van ďvan buitenaf komend onheilĒ zoals (weers)invloeden of andere vormen van overmacht.
c. De huurder is te allen tijde tegen de verhuurder aansprakelijk voor alle ontstane schade aan (on)roerend goed en inboedel, die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van zichzelf, de medehuurder(s) en/of derde(n).